Zahradní a krajinná architektura, údržba zahrad a krajiny, biopaliva a biomasa, dotace pro obce a krajinu, znalecké posudky - zeleň, Hradec Králové


Dotace na získání finanční podpory na výsadbu stromů a keřů, úpravy půdy před vysázením, ochrana stromů a následná péče o výsadby po dobu dvou let, přihnojování a zálivka.

ADMIRAL HK s.r.o. Vám zabezpečí zpracování projektu a inženýring k žádosti o získání financování Vašeho záměru na podporované opatření (viz výše) z operačního programu Životní prostředí z titulu 6.5. 'Podpora regenerace urbanizované krajiny' a 6.3 'Obnova krajinných struktur', která zahrnuje péči o významné stromy, aleje a krajinné prvky (remízy, soliterní zeleň apod.).

Možní žadatelé - obce a města, svazky obcí, kraje, příspěvkové organizace, státní příspěvkové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a organizační složky státu.

Výše možné podpory je až 90% rozpočtovaných nákladů z projektu, včetně hrazení nákladů na vypracování tohoto projektu.

Dotace na získání finančních prostředků na památné a významné stromy a jejich ošetřování a vypracování studií

ADMIRAL HK s.r.o. Vám zabezpečí zpracování projektu a inženýring k žádosti o získání financování Vašeho záměru na podporované opatření (viz výše) z programu Péče o krajinu.

O finanční podporu mohou žádat organizační složky státu, fyzické, nebo právnické osoby s vlastnickým právem k pozemku nebo jiný subjekt z pověření vlastníka.

Výše možné podpory až 100% rozpočtovaných nákladů, včetně nákladů na vypracování odborného posudku, nebo projektu opatření.

ÚSES - Biocentra a biokoridory

Zajistíme zpracování projektové dokumentace a následný inženýring zpracování žádosti a její vyřízení u SFŽP, včetně autorského a stavebního dozoru nad realizací akce.

Finanční podpora je poskytována z OPŽP z prioritní osy 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) a z podoblasti 6.3 Obnova krajinných struktur.